Mapa przedstawiająca strukturę miasta. Ortofotomapy Łodzi (1994 - 2021). Rowerowa Łódź. Studium i plany zagospodarowania przestrzennego. Mapa akustyczna Łodzi. Mapy historyczne Łodzi.


Mapy tematyczne

Pokaż / Ukryj Opis

Obwody wyborcze 2024

Mapa prezentuje warstwę obwodów wyborczych, okręgów wyborczych oraz komisji wyborczych. Pozwala mieszkańcom zlokalizować obwód wyborczy do którego należą i lokal wyborczy w którym mogą oddać swój głos.

Pokaż / Ukryj Opis

Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi

Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi charakteryzuje klimat akustyczny miasta w sposób globalny oraz jest podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi. Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych jest szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny. Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi, zintegrowana z Łódzkim Systemem Informacji o Terenie (SIT), obrazuje zagrożenie środowiska hałasem dla różnych typów źródeł (przemysłowy, drogowy, szynowy i lotniczy).

Pokaż / Ukryj Opis

Ortofotomapa (TrueOrtho) i zdjęcia ukośne Łodzi

Aplikacja OBLIVIEW łączy w sobie różne dane pozyskane drogą nalotów fotogrametrycznych oraz zapewnia m.in. możliwość przeglądania i porównywania tych danych, zarówno aktualnych jak i archiwalnych. W aplikacji dostępne są:

  • ortofotomapy - 2021, 2019, 2017, 2013, 2009, 1989
  • zdjęcia ukośne - 2021 i 2013
  • model miasta 3D - 2021
  • dane LIDAR - 2021
oraz warstwy pomocnicze: siatka ulic, działki ewidencyjne, mapa bazowa.
Dzięki szczegółowym zdjęciom i danym, które znajdują się w aplikacji można dokonywać pomiarów w poziomie i pionie oraz mierzyć powierzchnię a nawet sprawdzić, jak duży potencjał solarny posiadają dachy budynków. Ta ostatnia funkcjonalność jest możliwa dzięki analizie zacienienia i nasłonecznienia obiektów.

Aplikacja OBLIVEW oraz dane fotogrametryczne z lat 2017, 2019 oraz 2021 zostały dostarczone w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapy historyczne

Mapy Łodzi z lat 1823, 1827, 1828, 1910, 1917 (Jasiński), 1929, Litzmannstadt Ghetto 1940-1944, przed 1945, 1946, 1894-1896 (Starzyński) wstawione jako tło obecnej mapy miasta. Opublikowane dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi Archiwum Państwowe.


Dodano "Plan m. Łodzi" z 1945 r, który w rzeczywistości przedstawia stan z połowy lat 20. XX w. z późniejszymi naniesieniami.

Mapa zawiera również zdjęcia lotnicze wykonane w 1942 roku. Zdjęcia pokrywają znaczną część miasta w jego ówczesnych granicach. Fotografie opublikowane za zgodą autora strony wwii-photos-maps.com/.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa turystyczna Łodzi

Mapa przedstawia najważniejsze atrakcje turystyczne Łodzi z podziałem tematycznym na Łódź industrialną, historyczną i inne. Mapa prezentuje również wytyczony obszar parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej, który został utworzony w celu zachowania krajobrazu kulturowego oraz historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków a także układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki.
Aplikacja umożliwia wyświetlanie informacji o obiektach.
Więcej informacji o przedstawianych obiektach będzie stopniowo dodawanych.

Pokaż / Ukryj Opis

Ortofotomapy Łodzi

Ortofotomapa jest to kartometryczny, fotograficzny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu, uzupełniony informacjami słownymi (np. nazwy) i symbolami (np. symbol samolotu na obszarze lotniska). Ortofotomapa zredagowana do wyświetlania na ekranie monitora bywa uzupełniana warstwami uwypuklającymi pewne treści, jednocześnie zubożając informację (np. nałożenie zielonych obszarów parków ukrywa ich szczegóły). Warstwy te może użytkownik na żądanie włączać lub wyłączać.
W tej aplikacji dostępnych jest siedem ortofotomap:
najstarsza z roku 1994 (lotnicza, piksel 0.5 m),
z 2005r. (satelitarna, piksel ok. 1 m),
z 2007r. (lotnicza, piksel 0.2 m),
z kwietnia 2009 r. (lotnicza, piksel 0.2 m),
z kwietnia 2011 r. (lotnicza, piksel 0.1 m),
z maja 2013 r. (lotnicza, piksel 0.05 m),
z kwietnia/maja 2015 r. (lotnicza, piksel 0.05 m)
z kwietnia 2017 r. (RGB i CIR lotnicza, piksel 0.05 m) - wykonana w projekcie „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
z kwietnia 2019 r. (RGB i CIR lotnicza, piksel 0.05 m) - wykonana w projekcie „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
oraz z kwietnia 2021 r. (RGB i CIR lotnicza, piksel 0.05 m) - wykonana w projekcie „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Aplikacja główna InterSIT zawiera najnowszą ortofotomapę oraz ponad 100 warstw i bogate bazy danych opisowych.

Pokaż / Ukryj Opis

Zieleń na terenie Łodzi

Zieleń na terenie Łodzi to mapa, która jest efektem pierwszego etapu prac Miasta w zakresie inwentaryzacji zieleni wysokiej znajdującej się w granicach administracyjnych Łodzi. Informacje zgromadzone na mapie dotyczą ilości i rodzaju drzew oraz krzewów i zostały naniesione w formie punktów odpowiadających pojedynczym drzewom lub skupinom krzewów.
Po kliknięciu na dany punkt pojawia się okienko z informacjami na temat nazwy gatunkowej danej rośliny. Dane naniesione na mapę pochodzą z inwentaryzacji przeprowadzonej w maju 2020 roku.
Inwentaryzacja drzew w pozostałych częściach miasta trwa, w związku z czym mapa będzie aktualizowana o kolejne etapy przez Wydział Kształtowania Środowiska.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa funkcji społecznych parków i skwerów zarządzanych przez Miasto Łódź

Mapa przedstawia obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w terenach zieleni będących we władaniu miasta. Ze względu na pełnione funkcje obiekty te można podzielić na dedykowane aktywności fizycznej (np. boiska, korty, skateparki), estetyce (np. fontanny, rabaty kwiatowe, rzeźby), życiu społecznemu (np. miejsca do grillowania, toalety), zabawie (np. place zabaw, infrastruktura saneczkarska) oraz samej naturze (pomniki przyrody). Ponadto dla wybranych terenów zieleni zestawione są ich cechy wskazane w 2014 roku w badaniu ankietowym dotyczącym znaczenia terenów zieleni dla mieszkańców Łodzi, przeprowadzonym przez Fundację Sendzimira. Po kliknięciu w poligon terenu zieleni wyświetlą się jego charakterystyki (np. cisza, ukształtowanie terenu, obecność zwierząt), jak również cykliczne wydarzenia sportowe i rozrywkowe, które w nim się odbywają.
Mapa została sporządzona przy współpracy Piotra Czembrowskiego, Edyty Łaszkiewicz i Jakuba Kronenberga z Zakładu Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o dane udostępnione przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Łódzki Ośrodek Geodezji, Miejską Pracownię Urbanistyczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pokaż / Ukryj Opis

Gminny Program Rewitalizacji

Mapy prezentują analizy problemów i potencjałów dotyczących zjawisk społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych przedstawionych na tle struktury miasta. Przygotowano je we współpracy z Biurem ds. Rewitalizacji w oparciu o dane dotyczące lat 2015-2018 dostarczone przez jednostki zewnętrzne. Dane przedstawiono jako siatkę sześciokątów o powierzchni 10 oraz 3 ha.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich

Mapa opracowana została poprzez interpolację przestrzenną metodą odwrotnej odległości (IDW), która bazuje na założeniu, iż wartość cechy badanej w danym punkcie jest zależna od wartości tej cechy w najbliższych punktach bazowych.
Opracowanie dla każdego roku powstało na podstawie kilku tysięcy punktów bazowych, w których obserwowana była badana zmienna.
Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich ma charakter poglądowy i na jej podstawie nie można podejmować decyzji gospodarczych i prawnych. Przedstawiony na mapie poziom wartości gruntu nie odzwierciedla wartości terenów zielonych (lasy, parki, cmentarze) oraz terenu lotniska.
Określanie wartości nieruchomości należy do wyłącznych kompetencji rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z zapisem art. 7 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi

Jest to realizacja Łódzkiego Ośrodka Geodezji, która powstała w oparciu o regularnie wykonywane badania łódzkiego rynku nieruchomości.
Celem opracowania jest prezentacja w formie graficznej wybranych informacji, pochodzących z prowadzonego monitoringu. Ukazuje ono rozkład obrotu mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi w granicach miasta Łodzi.
Odnotowane na mapie wolnorynkowe transakcje nieruchomościami lokalowymi zawierają dane adresowe, nr obrębu geodezyjnego, datę sprzedaży oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego.
Prezentowane informacje obejmują okres od 1 kwartału 2015 r. do 1 kwartału 2021 r. Ich aktualizacja odbywa się w rytmie kwartalnym.
Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi nie jest bazą transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa dawnych rzek w Łodzi

Mapa prezentuje dawne łódzkie rzeki, szczególnie te, które przyczyniły się do powstania włókienniczej Łodzi. Większość, płynąca przez centrum miasta została ukryta w podziemnych kanałach. Dzięki mapie można zobaczyć ich pierwotny przebieg. Mapa powstała w oparciu o materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz archiwalne zdjęcia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Oznaczono też dawne młyny oraz tworzony przez ZWIK „szlak turystyczny łódzkich rzek” oraz miejsca, w których można oglądać płynące pod ziemią rzeki: Łódka i Lamus. Po kliknięciu z ikonę aparatu wyświetlają się archiwalne zdjęcia rzek. Zbiór fotografii pochodzi z archiwum ZWIK.
Wszystkie uwagi dotyczące treści mapy prosimy wysyłać na adres marketing@zwik.lodz.pl
Tu płynęła rzeka ZWIK

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa struktury własności działek w Łodzi

Mapa tematyczna pokazująca zagregowane do 20 kategorii formy własności i władania działek ewidencyjnych na terenie Miasta Łodzi. Mapa pokazuje stan aktualny na dzień poprzedzający moment jej przeglądania. Podstawą prawną udostępnienia mapy jest art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 6 lit. a i c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
Ze względu na dużą objętość danych oraz czytelność mapy informacje o strukturze własności są dostępne dla skali 1: 20 000 i większych.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa gminnej ewidencji zabytków

Mapa gminnej ewidencji zabytków wykonana przy współpracy z Biurem Architekta Miasta pokazuje obiekty, obszary zabytkowe, pomniki historii oraz historyczne założenia urbanistyczne. Mapa przedstawia również niedawno wytyczony obszar parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej, który został utworzony w celu zachowania krajobrazu kulturowego oraz historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków a także układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki.
Aplikacja umożliwia wyświetlenie informacji o obiektach wpisanych do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków takich jak: datę powstania, autora projektu czy pierwszego właściciela.
Ze względu na dużą objętość danych prosimy o ich weryfikację w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Piotrkowska 113, które udziela pełnych informacji.

Pokaż / Ukryj Opis

Rowerowa Łódź

Rowerowa Łódź to mapa, na której znajdują się szczegółowe informacje o infrastrukturze dla rowerów, w szczególności o przebiegu i rodzaju dróg rowerowych. Przygotowana została z inspiracji Fundacji Normalne Miasto - Fenomen. Informacje w terenie zbierali wolontariusze. Za zawartość merytoryczną oraz aktualizację danych odpowiada Fundacja. Uwagi i propozycje należy zgłaszać pod adresem kontakt@fundacjafenomen.pl

Pokaż / Ukryj Opis

Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań

Łódzki Ośrodek Geodezji prezentuje kolejne opracowanie graficzne obrazujące stan łódzkiego rynku mieszkalnych nieruchomości lokalowych. Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna - sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. w celu ujednolicenia próby wszystkie ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku VAT.
Łódzki Ośrodek Geodezji liczy, że niniejsza mapa pozwoli wyrobić sobie pogląd o cenach jakich należy spodziewać się w rozpatrywanych lokalizacjach. Mapa ma jedynie charakter poglądowy i w oparciu o informacje na niej zawarte nie można podejmować decyzji gospodarczych.
Rzeczywista cena 1 m2 nieruchomości lokalowej zależy od jej lokalizacji, faktycznego stanu, atrakcyjności oraz aktualnych trendów na rynku nieruchomości.

Pokaż / Ukryj Opis

Mapa hydrograficzna i sozologiczna Łodzi

Mapa hydrograficzna Łodzi zawiera szczegółowe informacje o przebiegu otwartych odcinków sieci cieków (rzek, kanałów, oraz rowów z wyłączeniem rowów przydrożnych), lokalizacji obszarów występowania wód (z podziałem na wody płynące i stojące z wyszczególnieniem terenów podmokłych w postaci mokradeł stałych i okresowych) oraz umiejscowieniu obiektów topograficznych i urządzeń wodnych związanych z wodami powierzchniowymi (m.in. budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych oraz stawów) na terenie miasta Łodzi.

Pokaż / Ukryj Opis

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi. Mapa, wykonana przy współpracy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, pokazuje główne plansze studium oraz obszary przystąpień do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i obszary planów obowiązujących.
Kliknięcie na obszarze wyróżnionym wyświetla dodatkowe informacje, m.in. treść uchwały Rady Miasta oraz treść i rysunek planu. UWAGA! Teksty uchwał, rysunki studium oraz planów, pokazanych na mapie Łódzkiego Ośrodka Geodezji a udostępnianych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Szerszych informacji udziela Miejska Pracownia Urbanistyczna oraz Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 110.

Pokaż / Ukryj Opis

Plan miasta Łodzi do pobrania

Plan miasta Łodzi do pobrania w postaci pliku PDF (arkusz formatu A0, 6.5MB). Plan aktualny na 21 marca 2024. Zawiera podstawowe dane geografii miasta i służy tylko do celów poglądowych.